חדשות
ואלה שמות בני ישראל

ואלה שמות בני ישראל

ואלה שמות בני ישראל – ענייני שמות מתוך הדבר תורה השבועי לפרשת וירא מפי כבוד האדמו"ר רבי יאשיהו יוסף פינטו שליט"א

א. נשאלנו פעמים רבות האם מותר לקרוא שם על שמות עשרה הרוגי מלכות, ונראה לבאר על פי אבותי ורבותי הקדושים זצוק"ל שאין שום חשש מלקרוא בשמות קדושים אלו, משום שכל מיתתם היתה כפרה על עם ישראל, ויש יסוד גדול בדבר שנמשכה מזה תועלת רוחנית לכל הדורות בזכותם. אך בשם "עקיבא" דעת החתם סופר (שו"ת חתם סופר אה"ע ח"ב סי' כה) שישנה ל"עקיבה" עם אות ה' במקום א'.

ב. מי שנולדו לו בנים ומתו, מובאת סגולה בס' "כתר שם טוב" (ח"ב דף קנא) ובשם תורת משה (סופר, פ' במדבר דף ב) שיקרא לבניו או לבנותיו שנולדו אחרי אלו שנפטרו לו ר"ל, שם שיש בו אות ט' דהיינו לבן יקרא בשם טוביה ולבת יקרא בשם טובה, ודווקא ט' פעם אחת ולא פעמים.

ג. מי שבניו מתים בקיצור ימים ושנים, צריך שידע כי השם גורם להם, לכן יזהר הרבה בשם שקורא לבניו. ואם אחיו קוראים לבניהם באותו שם ומתקיימים, צריך "שידע שהמקום גורם לו" ויצא משם אל מקום אחר (עיין ספר חסידים, סי רמו).

ד. מי ששהה עם אשתו עשר שנים ולא ילדה לו, ישנה את השמות לשמות המסוגלים להריון, וכך מצאנו באברם ואברהם, שרי ושרה.

מאת: בן ציון עטיה

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

9 − 9 =