חדשות
סגולה נגד עין הרע

סגולה נגד עין הרע

דבר תורה מפי כבוד האדמו"ר רבי יאשיהו יוסף פינטו שליט"א – סגולה נגד עין הרע

רבנו החיד"א מביא בספרו "ככר לאדן" על מסכת דרך ארץ זוטא (פרק ו) על עשב הרוטא (פיגם). וזה לשון רבנו החיד"א, לדור ודור אודיע כי עשב הנקרא רוד"א מועיל לעין הרע ולבטל כישוף. ושמעתי מרבני עיר הקודש (ירושלים) מעשה נורא על זה.
ויש שם קדוש רוט"א, ויכוין הנושא עשב הנזכר בשם זה וטוב לו. ובלשון משנה נקרא עשב זה פיגם (מסכת שביעית, פרק ט משנה א).

**
ורבנו "הפלא יועץ" זצוק"ל (בערך עין הרע) כתב וז"ל, וכבר יש בספרים כמה סגולות להינצל מעין הרע, ובפרט עשב הרוט"ה שהוא מסוגל מאוד לנשאו עליו, וראוי לילך אחריהן כי הוא בכלל ונשמרתם מאוד לנפשותיכם.

***
ואבותי הקדושים זצוק"ל הקפידו ברוד"ה מאוד, וביקשו מיוצאי חלציהם שישאו בכיסם מעט לכל מקום וינצלו מעין הרע. וישתדלו אחי ורעי בדבר זה, וננצל כולנו מכל פגעים רעים ועין הרע.

לעילוי נשמת מתן עילאי סבן בן בלה

מאת: בן ציון עטיה

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

16 − 16 =