חדשות
טהרת הלב ויראת שמים

טהרת הלב ויראת שמים

קבלה עצומה מכבוד האדמו"ר רבי יאשיהו יוסף פינטו שליט"א המכניסה טהרת הלב ויראת שמים מתוך סידור של כבוד הרב ליום חול "אמרי פי" העומד לצאת לאור בקרוב.

כבוד הרב מבקש שכל אחד יקבל על עצמו לדמיין בנפשו כל רגע פנוי י-ה-ו-ה בניקוד יראה וזה סוד שיויתי ה' לנגדי תמיד.

מובא ב"פרי עץ חיים" (שער הנהגת הלימוד, פ"א) טוב לאדם שיצייר אותיות הה-ו-י-ה נגד פניו בניקוד יִרְאָה, וזה סוד "שיויתי אדונ-י לנגדי תמיד". וזהו הגורם להביא יראה גדולה בלב האדם, ולזכך נפש הטהורה. ועיין בהלכות בית הכנסת בעניין טהרת המחשבה (ד"ה. ובכתבי אחי) ובספר "סור מרע ועשה טוב" (מהרב הגה"ק העטרת צבי תע"א בדפוס חדש בהגהה) כתב שאין כוונת האריז"ל לכותבו על קלף ולהסתכל בו כמנהג ההמון ע"ש, שמתמרמר על מנהג זה. והביא ג"כ מספר "פני יהושע" על מסכת גיטין (דף ו בתוספות ד"ה. א"ר יצחק) שקרוב הדבר. לאיסור. וע"ע ב"שערי תשובה" (ס"א, ס"ק ג') וב"משנה ברורה" (שם ס"ק ד') וב"פתחי תשובה" (יורה דעה סימן רעו, ס"ק כו).

מאת: בן ציון עטיה

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

3 × 2 =