חדשות
דבר תורה לכבוד אושפיזא דיוסף

דבר תורה לכבוד אושפיזא דיוסף

דבר תורה לכבוד אושפיזא דיוסף מתוך דברי כבוד האדמו"ר רבי יאשיהו יוסף פינטו שליט"א בסידור ליום חול "אמרי פי" העומד לצאת לאור בקרוב

וכסא דוד. צריך לכוון להתפלל על משיח בן יוסף שלא יהרג.

ומובא ב"שער הכוונות" (דרוש ו) ובאומרו "וכסא דוד עבדך מהרה בתוכה תכין" צריך לכוון כוונה זו אשר פירשו שמעיה ואבטליון למורי ז"ל. יום אחד אשר הלכו לגוש חלב להשתטח על קבריהם, ושם אמרו לו הם עצמם שצריך לכוון במילות אלו בג' תפילות שבכל יום ויום, לכוון להתפלל לשם יתברך על משיח בן יוסף, שיחיה ולא ימות על ידי ארמילוס רשע.

וז"ל ב"פרי עץ חיים" (שער העמידה פרק יט) במלת וכסא דוד עבדך, הזהיר לנו מורי זל"ה מאוד ביום אחד שהלכנו על ציון שמעיה ואבטליון בהתפללנו שם, והכפיל שם לנו לומר שנזכיר בכל תפילה ותפילה לכוון במילת "דוד עבדך" שיחיה משיח בן יוסף ולא ימות על ידי ארמילוס הרשע, והוא נקרא "כסא דוד עבדך". ולא הבינו דבריו והשם יודע נסתרות‏, וסופו מוכיח על תחילתו שמת מורי החסיד זלהה בעו"ה.

ובספר "עמק המלך" (בהקדמה השלישית פה) כתב מהרח"ו על זה "ומרוב טפשותינו לא היה בנו דעת לשאול אותו מי הוא משיח בן יוסף, ולא עמד אלא ימים מועטים ונתבקש רבנו בישיבה של מעלה. ונודע לנו למפרע שהוא היה משיח בן יוסף, ומרוב ענוותנותו לא רצה לגלות את עצמו". וז"ל בשער הגלגולים הקדמה ל"ו (מש"כ מוה"ר שמואל ויטאל) ואמר לי (אבי מהרח"ו) שבזמן הרב הגדול (האר"י) ז"ל לא היה אפשר כלל להבנות ירושלים, האמנם בזמן אבא מארי זלה"ה היתכן, שאם יעשו ישראל תשובה שיהיה אבא מארי ז"ל משיח בן יוסף וכו', אלה דברי מורי אבי זלה"ה.

ולכן ראה ראיתי, כי היה מפחד אבי זלה"ה מאוד מאומות העולם שלא יהרגוהו ח"ו, ואחר כך בעוונות הדור גם זה חלף הלך לו כמו הנס הראשון, שהיה בשנת שנפטר בה מורנו הגדול ז"ל. ועיין עוד ב"ספר החזיונות" למהרח"ו ז"ל (חלק א אות ט).

ובהגהות מוה"ר נתן שפירא על פרי עץ חיים הנ"ל (ראה ראיתי כי היה מפחד אבי זלה"ה מאוד מאומות העולם שלא יהרגוהו ח"ו) כתוב וז"ל, רמ"ש בתיקונים (דף קלט) וז"ל הגון דלא אית קרבן דבטיל מותנא כעקדה דיצחק, דאיתמר ביה ויעקוד את יצחק בנו אתקשר מידת הדין וכו' ועקידה דנא מועילה לגלותא דהוה עתיד לאתקטלא משיח בן יוסף, וקלא נפיק מההוא זמנא אל תעש לו מאומה בגין דאתגברו רחמי על דינא עי"ש).
שבכל דור ודור יבוא משיח בן יוסף בגלגול אם יש צדיקים בדור שהיו מגנים עליו שלא ימות, ומאחר שלא נמצא מי שיגן עליו מוכרח הוא בעצמו למות.

ועל ידי עונש המיתה שסובל בכל דור ודור, הוא מכפר עליו שלא ימות על ידי אותו רשע ארמילוס אלא שבכל פעם הוא ימות על ידי הקב"ה בעצמו בסוד הנשיקה כנודע. ונראה שעל ידי זכות העוסקים בחכמת אמת, יש כח בידם להגן על משיח בן יוסף שלא ימות על ידי הרשע ארמילוס עכ"ל.

מאת: בן ציון עטיה

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

16 − 15 =