חדשות
מתי נחשב אדם לצדיק?

מתי נחשב אדם לצדיק?

דבר תורה מפי כבוד האדמו"ר רבי יאשיהו יוסף פינטו שליט"א מוצאי יום כיפור: אין אדם נקרא צדיק עד שישלים בכל יום צ' אמנים ד' קדושות י' קדישים ק' ברכות, ובשבת ישלים על ידי פירות (עיין שו"ע או"ח סימן רצ סעיף א).

***
והנה מביא רבנו החיד"א זצוק"ל בצפורן שמיר (אות קלג), דהוא תיקון לפגם הברית צדיק יסוד עולם, ובמדבר קדמות (מערכת א אות לג) וביעיר אוזן, כתב רבנו החיד"א זצוק"ל דאין מכשפות יכולות להזיק לו.

ובספר הקדוש תולדות אהרון לרה"ק רבי אהרון מז'יטומיר (תלמיד הקדושת הלוי) פרשת שמיני (ד"ה. או יבואר) כתב וז"ל, ועל ידי מה יכול האדם לבוא לבחינת צדיק עיקר, הוא עכשיו על ידי עניית צ' אמנים בכל יום ד' קדושות י' קדישים וק' ברכות שהם אותיות "צדיק". ובזה האדם פותח כל השערים של התפילה שתעלה התפילה למעלה, ואז מקבל המלאך "סנדל" התפילה ועושה ממנה כתר להבורא.

ובזה צריך האדם להיזהר ביותר וכו', לפי שיש כמה צדיקים גדולים שיש להם הכנות קודם התפילה ע"י יחודים וצרופי שמות, אבל אנשים כערכנו שאין אנו יודעים זאת, העיקר הוא להיזהר בכל יום במדת צדיק היינו צ' אמנים ד' קדושות י' קדישים וק' ברכות.

ובשולחן ערוך (או"ח סימן ו סעיף ד), יש נוהגים שאחר שבירך אחד ברכת השחר וענו אחריו אמן, חוזר אחד מהעונים אמן ומברך ועונין אחריו אמן, וכסדר הזה עושין כל אותם שענו אמן תחילה. וכתב המגן אברהם (שם בס"ק ט) נראה לי שעושין כן כדי לענות צ' אמנים, וכדאיתא בזוהר חדש, בתשובות מנחם עזריה עיין שם, ועיין שם במחצית השקל, ובשער תשובה (ס"ק ו) ובשו"ע הרב (סעיף ט).

וכך כתב הרמ"ז (על הזוהר וילך רפה) וז"ל, והעניין מובן במ"ש האר"י הקדוש זללה"ה במלת צדיק -צ- אמנים – ד- קדושות – י- קדישין – ק- ברכות. והנה כל הג' מלבד האמנים, כולם באים ממילא לכל אדם המתפלל בבית הכנסת, אבל הצ' אמנים צריך שאדם ישתדל לשמוע ברכות מאחרים, כמו שאנו נוהגים והוא מנהג ותיקון שבארץ ישראל, וגם הרב פסקו בשו"ע (סימן ו).

ולכן דייק קרא ואמר (ישעיה כו ב) "גוי צדיק שומר אמונים" לא אמר שומר קדושות ממני, שדווקא באמנים צריך להיות שומר וממתין, וכן נהג האריז"ל כמ"ש בשער הכוונות (ריש ענין ברכת השחר), כשהיה איזה אדם מברך ומסדר הברכות בבית הכנסת, היה עונה אחריהם אמן, ואפילו אם היה באמצע הזמירות היה מפסיק לענות אחריהם אמן, אף אם היו המברכים רבים.

ורבנו הבן איש חי זצוק"ל (שנה ראשונה פרשת וישב אות טו) כתב, מצאתי כתוב בספר כתר מלכות כת"י "מנהג יפה לומר האדם בכל יום פסוק "ברוך ה' לעולם אמן ואמן" חמישה וארבעים פעמים, ובאומרו אמן אמן יכוין בשם השילוב של הויה אדני, וזה הפסוק יועיל לו במקום תשעים אמנים שחייב אדם לומר בכל יום בעת שהוא אנוס, ואינו יכול לענות כגון שהוא יושב בבית לבדו, ואין הולך לבית הכנסת מחמת אונס עד כאן.

ונראה לי דהמנהג יפה הוא זה, וכן אני נהגתי לומר פסוק זה כמספר הנזכר בכל יום אחר פרשה של ברכת כהנים, שאנחנו אומרים אחר ברכת השחר בכל יום ועשיתי כן כדי שלא תשכח אמירתם ממני, מאחר שעשיתי לה זמן קבוע ע"כ.

****
והנה עומדים אנו במוצאי יום הכיפורים, אשר עוד יאמר רבות על היום הקדוש הזה, ואחד מן הדברים הקדושים שלקחנו מהיום הקדוש הזה הוא לחזק ולהקפיד בצדיק "צ" אמנים "ד" קדושות "י" קדישים "ק" ברכות.

ובעניין האמן, יקפידו אחי ורעי לומר הפסוק "ברוך ה' אמן ואמן" חמישה וארבעים פעמים. וכדברי רבותינו, המקפיד בצדיק ניצל מכל רע, והנה כל ההנהגות והדרכים אשר מחזקים ומקבלים עלינו בימים האלו, הם דרך לדורי דורות והיסודות של קהילת קודש שובה ישראל, והוא תורה להמשך וצידה היא לרבות הימים עד ביאת משיח צדקנו.

וישתדלו אחי ורעי להקפיד בזה בכל כח, ולהגדיל תורה ולזכות את אחינו בית ישראל ההולכים באפלה ובתעתועי הזמן, לפקוח עיניהם ולראות האמת ולילך בדבר ה', ובודאי עתידה תורת האמת להאיר ולהיות כמגן וחומה, ובה ילכו העדרים, ה' עוז לעמו יתן.

מאת: בן ציון עטיה

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

fourteen + thirteen =