חדשות
דבר תורה לפרשת כי תבוא

דבר תורה לפרשת כי תבוא

דבר תורה לפרשת כי תבוא מפי כבוד האדמו"ר רבי יאשיהו יוסף פינטו שליט"א

בשבת קודש פרשת "כי תבוא" צריך האדם לכוון ביותר בשעת קריאת התורה, שהיא סגולה גדולה להינצל מגזירות רעות בראש השנה. כדמובא בגמרא (מגילה לא) כי עזרא הסופר תיקן לישראל שיקראו את הקללות שבפרשת בחוקותי לפני חג השבועות, והקללות שבפרשת כי תבוא לפני ראש השנה.

תניא רבי שמעון בן אלעזר אמר עזרא תיקן להן לישראל ושיהיו קורין קללות שבתורת כהנים קודם עצרת, ושבמשנה תורה קודם ראש השנה, מאי טעמא? אמר אביי ואיתימא ריש לקיש כדי שתכלה שנה וקללותיה.

והנה מובא בקדמונים כי אם נגזרה עלינו ח"ו גזירה רעה הנה ע"י הקריאה בתורה יחשב כאילו קבלנו כבר את כל העונשים בפועל, ועל ידי זה אכן נזכה שתכלה שנה וקללותיה.

אם כן בשבת קודש הבאה עלינו לטובה ולברכה כאשר קוראים בתורה, מחוייב כל אחד לנהוג ברתת ובחלחלה וביראת ה' גדולה, ולכוון כי על ידי הקריאה בפרשת התוכחה ייחשב כאילו קיבלנו בפועל את כל העונשים כדי שתכלה שנה וקללותיה.

מאת: בן ציון עטיה